ورود به سایت

اردیبهشت و خرداد  91

سومین همایش بین المللی خلیج فارس (تاریخ،فرهنگ،تمدن) – گروه تاریخ دانشگاه تهران

چهارمین سمینار بررسی مسایل و چالشهای مطبوعات _ دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

اولین همایش ملی نقش گیاهان داروئی در توسعه اقتصادی اجتماعی زاگرس _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر

اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404- مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف

اولین همایش ملی دولت شایسته و توسعه پایدار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

اولین همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران 1404- مرکز تربیت معلم شهید رجایی- بابل